Các tiêu chuẩn sản xuất cọc:

– TCVN 4055 – 1985: Tổ chức thi công

– TCVN 4453 – 1995: Kết cấu BT và BTCT toàn khối – Qui phạm thi công và nghiệm thu

– TCVN 5592 – 1991: Bê tông nặng – Yêu cầu bảo dưỡng tự nhiên

– TCVN 1770 – 1986: Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

– TCVN 1771 – 1986: Đá dăm xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

– TCVN 1651 – 1985: Thép xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

– TCVN 4586 – 1987: Nước cho BT và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

– TCXD 190:1986: Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Nhấn vào đây để tải tài liệu công ty